​สรุปกฎหมายหลักประกันธุรกิจ ล่าสุดยื่นจด 8 แสนคำขอ ทรัพย์สินรวม 16 ล้านล้าน

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสรุปผลงานหลังกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจบังคับใช้ตั้งแต่ปี 58 ถึงปัจจุบัน มีสถาบันการเงินและนิติบุคคลให้ความสนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับหลักประกัน 391 ราย มีคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันเกือบ 8 แสนคำขอ ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันกว่า 16 ล้านล้านบาท เผยสิทธิ์เรียกร้อง เป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันมากสุด ตามด้วยสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา กิจการ ส่วนไม้ยืนต้น ก็มาแรง ใช้เป็นหลักประกันแล้ว 146,942 ต้น มูลค่าสินเชื่อ 139 ล้าน
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน (20 ก.ย.2566) มีสถาบันการเงินและนิติบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติสามารถเป็นผู้รับหลักประกัน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับหลักประกันแล้วจำนวน 391 ราย แบ่งเป็น 1.สถาบันการเงิน 34 ราย 2.ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัย 4 ราย 3.ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 6 ราย 5.ทรัสต์ในนามทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 1 ราย 6.บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 16 ราย 7.บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 8 ราย 8.นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง 7 ราย 9.สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเฉพาะกรณีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 1 ราย 10.ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศเฉพาะกรณีการให้สินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงิน 47 ราย 11.นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง 29 ราย และ 12.นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ (พิโกไฟแนนซ์) 238 ราย
         
สำหรับคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ มีจำนวนทั้งสิ้น 793,951 คำขอ ทรัพย์สินรวมที่ใช้เป็นหลักประกันจำนวน 16,160,211 ล้านบาท โดยสิทธิ์เรียกร้องเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันมากที่สุด ร้อยละ 80.047 มูลค่า 12,935,770 ล้านบาท รองลงมา สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ เครื่องจักร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน สัตว์พาหนะ ร้อยละ 19.93 มูลค่า 3,220,456 ล้านบาท ทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยละ 0.01 มูลค่า 1,991 ล้านบาท กิจการ ร้อยละ 0.01 มูลค่า 1,457 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ร้อยละ 0.002 มูลค่า 398 ล้านบาท
         
ส่วนไม้ยืนต้นที่มีค่า ได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินและธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ รับเป็นหลักประกันทางธุรกิจ จำนวน 146,942 ต้น มูลค่าสินเชื่อรวมกว่า 139 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ จำนวน 122,988 ต้น มูลค่าสินเชื่อ 6,273,892.00 บาท ต้นไม้ที่นำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจส่วนใหญ่ ได้แก่ ต้นสัก ต้นขนุน ยางพารา ต้นยูคาลิปตัส ไม้สกุลทุเรียน ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลยาง เป็นต้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 954 ต้น มูลค่าสินเชื่อ 4,645,060.02 บาท และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 23,000 ต้น มูลค่าสินเชื่อ 128,000,000.00 บาทนายทศพลกล่าวว่า สาเหตุหลักที่ทำให้สถาบันการเงินให้ความสำคัญกับการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เนื่องจากไม้ยืนต้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราการเติบโต ประกอบกับปัจจุบันกระแสการรักษาธรรมชาติ การแก้ปัญหาโลกร้อน การลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นประเด็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญ โดยคุณสมบัติที่โดดเด่นของไม้ยืนต้นอีกประการหนึ่ง คือ เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนของโลก และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่มีการซื้อ-ขายในตลาดคาร์บอนเครดิต ซึ่งเจ้าของไม้ยืนต้นสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากการใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันขอสินเชื่อ

ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคต เกษตรกรและประชาชนจะหันมาปลูกไม้ยืนต้นกันมากขึ้น เนื่องจากเห็นประโยชน์ที่มีอยู่นานัปการ และเป็นทรัพย์สินที่สามารถส่งต่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานในอนาคตได้อีกด้วย

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี และประชาชน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้น โดยสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้น ได้แก่ 1.กิจการ 2.สิทธิเรียกร้อง เช่น บัญชีเงินฝาก สิทธิการเช่า ลูกหนี้การค้า 3.สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลัง เครื่องจักร รถยนต์ 4.อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เช่น ที่ดินจัดสรร/หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม 5.ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ 6.ทรัพย์สินอื่น ซึ่งขณะนี้ คือ ไม้ยืนต้นที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจยังสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นต่อยอดทางธุรกิจหรือผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง