ผอ. SACICT รับรางวัลสตรีดีเด่น ในวันสตรีสากลประจำปี 2562

img

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ สตรีดีเด่น แก่สตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรดีเด่น โดยนางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) ได้รับรางวัลสาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของสตรี และสะท้อนพลังของผู้หญิงในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณชนตามแนวคิดจิตอาสา ณ  ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
         
ทั้งนี้ บทบาทของสตรีไทยในปัจจุบัน นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ สตรีทำงานทุกคนจึงมีศักยภาพในตนเองทั้งในการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง และช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะในด้านแรงงานสตรีที่มีความสำคัญในการทำงานขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมทั้งศิลปหัตถกรรม 

โดยกระทรวงแรงงาน ได้คัดเลือกสตรีทำงานจากหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 7 สาขา รวม 26 รางวัล เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่น ที่เป็นแบบอย่างให้สตรีทำงานได้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง มุ่งมั่นจะพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อทำประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง